MutaceMutaceMutaceMutace
Informaèní centrum HLUÈÍN Logo IC Logo Hluèínska Logo mìsta Hluèín
Domù Hluèínsko Hluèín
Nabídka slu¾eb Fotonabídka zbo¾í Prodej vstupenek Otevírací doba Kontakt Mùj tip

Ples MLADİCH 2008 • Hluèín

Opìt mega akcièka. Nejtvrdší pití byla Coca-Coca nalitá v šampusové láhvi a poté zase nablito v alejích. Ples byl ukonèen ve 2 hodiny ráno. Podoba kulturního domu byla zcela zdrcující. Dìkujeme mláde¾i za slušné chování.
Tento èlánek byl vlo¾en dne: 13.01.2008 (14:12:58), vlo¾il(a): Michal JAÈANIN
Design Pavel KOCUR | Programming Core Trade s.r.o. | Product by CoreWeb © 2008 | Informaèní centrum Hluèín & Muzeum Hluèínska | V¹echna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO